Reklamacje

 1. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy Delibakalie.pl ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, a w przypadku towarów spożywczych nie dłużej niż do dnia upływu przydatności produktu do spożycia, kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem ; biuro@delibakalie.pl
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres sprzedawcy, podany na wstępie regulaminu;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w lokalu sprzedawcy (pod adresem sprzedawcy podanym na wstępie regulaminu);
 3. Wypełniając formularz reklamacyjny o którym mowa w punkcie a) kupujący otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
 4. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) kupujący może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, gramatura),
  • dowód zakupu reklamowanego towaru,
  • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona,
   a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie reklamującego,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
  • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu, bądź nie reklamacji, kupujący obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń kupującego za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto kupujący, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Prowadzenie przez Sklep internetowy Delibakalie.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy kupujący jako konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

  W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

  Ponadto Sklep internetowy Delibakalie.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady d(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 8. Obowiązkiem sprzedawcy jest ustosunkowanie się do żądania reklamacyjnego, jakie składa konsument korzystający z przysługujących mu w ramach rękojmi uprawnień. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma 14 dni.